Regulamin serwisu

1. Serwis Spektrumfoto.pl wykonuje wyłącznie naprawy odpłatne. Sprzęt objęty gwarancją producenta traci tę gwarancję w momencie, gdy dokonywana jest naprawa wymagająca demontażu urządzenia.
2. Usługi serwisu sprzętu fotograficznego polegające na jego naprawie objęte są pisemną gwarancją Spektrumfoto.pl .
3. W ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia sprzętu do naszego serwisu Klientowi przedstawimy diagnozę uszkodzenia i wycenę ewentualnej naprawy do akceptacji.
Do naprawy przystępujemy po uzyskaniu akceptacji w/w wyceny.
4. Po zakończonej naprawie lub rezygnacji z naprawy powiadamiamy Klienta w sposób uzgodniony w momencie przekazywania sprzętu do naprawy o gotowości do wydania sprzętu.
5. Jeśli pomimo powiadomienia Klienta o zakończonej naprawie lub zwrocie sprzętu nienaprawionego zwleka on z odbiorem sprzętu przez okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych za sprzęt pozostający w serwisie po tym okresie pobierana jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł za każdy dzień.
W razie braku możliwości powiadomienia klienta w sposób uzgodniony przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu, opłata magazynowa będzie naliczana. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po jej uregulowaniu na rzecz serwisu.
6. Po upływie 90 dni od daty powiadomienia Klienta nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne Serwis Spektrumfoto.pl.
7. Serwis Spektrumfoto.pl naprawia jedynie usterki zgłoszone przez Klienta przy dostarczeniu sprzętu do naprawy. Ujawnienie podczas diagnostyki innych usterek nie zgłoszonych przez Klienta spowoduje, iż zostanie wykonana i przedstawiona Klientowi dodatkowa wycena.
8. Serwis Spektrumfoto.pl udziela 3-miesięcznej pisemnej gwarancji na wykonane naprawy. Obejmuje ona jedynie czynności wykonane podczas naprawy i części użyte do naprawy. Nie podlegają gwarancji usługi polegające jedynie na czyszczeniu i konserwacji oraz naprawy sprzętu po zalaniu przeprowadzane bez wymiany zalanych podzespołów.
Klient traci gwarancję w przypadku stwierdzenia przez serwis Spektrumfoto.pl ingerencji w sprzęt osób nie posiadających autoryzacji Spektrumfoto.pl oraz w przypadku stwierdzenia udaru mechanicznego, śladów zalania bądź innych przypadków niewłaściwej eksploatacji sprzętu. Dotyczy to również użytkowania wadliwych bądź niewłaściwych akcesoriów dodatkowych, które mogą spowodować uszkodzenie sprzętu.
Nieuzasadnione zgłoszenie gwarancyjne spowoduje naliczenie opłaty w wysokości 30,00zł tytułem pokrycia kosztów sprawdzenia sprzętu. Uzasadnione zgłoszenie gwarancyjne spowoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas pobytu sprzętu w serwisie Spektrumfoto.pl
9. Uszkodzone części podlegają utylizacji i nie są wydawane Klientowi.
10. Klient może przekazać nieodpłatnie do utylizacji sprzęt, z którego naprawy uprzednio zrezygnował.
11. W przypadku rezygnacji z naprawy przez Klienta Serwis Spektrumfoto.pl przygotuje sprzęt do odbioru w ciągu 5 dni roboczych.
12. Sprzęt dostarczany do serwisu Spektrumfoto.pl drogą wysyłkową musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie. Serwis Spektrumfoto.pl nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu powstałe podczas jego transportu drogą wysyłkową do serwisu.
13. Klient dostarczający sprzęt do serwisu Spektrumfoto.pl drogą wysyłkową jest zobowiązany pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy.
14. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. Dz.U. Nr 02.101.926